Visioning Bangkok มองภาพอนาคตกรุงเทพฯ & แลกเปลี่ยนเรื่องโลกร้อนและน้ำท่วม

By Wijitbusaba Ann Marome
อีก 30 ปี กรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไร แล้วจะรับมือกับ climate change ได้อย่างไร
ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้

ปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันการพัฒนาสังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร จากอดีตสู่อนาคต

1 Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รถไฟ โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา เพื่อเอื้อต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชน และประเทศ การทบทวนประวัติและพัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจบทบาท ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของกรุงเทพมหานครในอนาคตและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2 Housing

ที่อยู่อาศัย ในแง่กายภาพ เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย ที่ตั้ง และคุณภาพของบ้าน คอนโดมิเนียม ตึกแถว ชุมชนแออัด และที่อยู่อาศัยแบบอื่นๆ รวมถึงพัฒนาการที่อยู่อาศัยจากอดีตสู่ภาพในอนาคต ความสำคัญของที่อยู่อาศัยต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและชุมชน (livelihood) รวมถึงประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม คนมักจะห่วงบ้านมากกว่าชีวิตของตัวเอง ไม่ยอมอพยพในภาวะเสี่ยง

3 Economic

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผลักดันการพัฒนาของเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหากรรม การท่องเที่ยว ธุรกิจนอกระบบ และผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมเมือง  รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน การขาดงาน ค่าชดเชย ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

4 Health

สุขภาพทั้งกายและจิตใจ และการสาธาณสุขที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมเมืองในปัจจุบันและอนาคต และความจำเป็นต่อการปรับตัวของการสาธารณสุขต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

5 Consumption

การบริโภคทั้งสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคที่ควบคู่กับการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของการบริโภคและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเมือง รวมถึงประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น การกักตุนสินค้า และการควบคุมราคาสินค้าในภาวะวิกฤติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภคเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

6 Waste

ของเสียและระบบการจัดการของเสีย คือ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ สำหรับภาคส่วนต่างๆ และในระดับครัวเรือน รวมถึงขีดความสามารถของการจัดการของเสียในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบการจัดการของเสียในอนาคตที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง เช่น ของเสียที่จะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต การจัดการของเสียที่ส่งผลเสียทางสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วในปัจจุบันและผลกระทบที่อาจจะมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต

7 Social Value

คุณค่าทางสังคม รวมถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การอพยพย้ายถิ่น ความเป็นธรรมในสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง และ กลุ่มคนเปลี่ยนแปลงสังคม กลุ่มช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนาเมืองและโครงการต่างๆ ของภาครัฐ นำไปสู่หลักธรรมาภิบาล และบทบาทของภาคประชาชนในอนาคต่อการพัฒนาเมืองจะเป็นอย่างไร

8 Education

การศึกษา การให้ความรู้ การสื่อสารด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้  และเพิ่มทุนมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองและเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

9 Design Innovation
นวัตกรรมการออกแบบ ภายใต้กรอบแนวความคิดที่เริ่มคำนึงถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เมือง (Urban Ecology) เช่น หลังคาเขียว สวนสาธารณะบำบัดน้ำ เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต

‎10 Land value
คุณค่าของที่ดิน รวมถึง ราคาและสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเป็นธรรมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาที่ดินมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูปแบบการพัฒนาเมือง และประเด็นการพัฒนาอื่นๆ เช่น แนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และที่อยู่อาศัย